Troy
NAMEROUNDPK(OVR)DRAFTED BYPOSHTWTGRADEPOS RANKOVR RANK
Billy DobbsDE6'3⅜"284Insider Only
Terrence JonesOT6'2⅞"319Insider Only
Mark WilsonPK6'0¼"233Insider Only
Chandler WorthyWR5'7⅞"176Insider Only